are you me?    id passwd

status  

 being aligned

picture

 

 생각 생각 생각 (Feat. 수민), 뮤지

links

git
https://github.com/sephiroce/

살 것들 추가 - 일상

철자
AAAA 밧데리
형광펜
A4 용지 담을 플라스틱 파일
뚫어뻥

written time : 2017-04-19 11:33:31.0

살 것들 - 일상

철자
AAAA 밧데리
형광펜
A4 용지 담을 플라스틱 파일

written time : 2017-04-19 00:23:38.0

정말 신기할 만큼 - 영화

볼만한 영화가 개봉한게 없다 ㅠ
올해 극장가서 볼만한 개봉작이 이리도 없단 말인가;;

written time : 2017-04-18 19:05:03.0
...  이전| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  ...